Canvasが無効です。
tu=Du2u-uv2+F(1-u)
tv=Dv2v+uv2-(F+k)v

Du=
Dv=
F=
k=